มาตรฐานชาติ..!!!“ไม่สอบ n-net ไม่จบหลักสูตร กศน.” #สนามกำแพงเพชร# ฉลุยเข้าเป้า…

s__2842672

“สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.จัดสอบวัดมาตรฐานของผู้เรียน n-net สำคัญสำหรับคนเรียน กศน. เพราะระเบียบบังคับไว้ว่า คนจะจบหลักสูตร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ของ กศน. ต้องผ่านการสอบ n-net (ผ่านการสอบ ไม่ใช่สอบผ่าน) ดังนั้นใครไม่เข้าสอบ n-net ก็ไม่จบหลักสูตร กศน.กำแพงเพชรจัด 11 สนามสอบ”

s__2842673

          สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายจำนงค์  กล่อมแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน n-net ในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีสนามสอบของแต่ละกศน.อำเภอ รวม 11 แห่ง โดยภาพรวมระดับประถมศึกษา มาสอบร้อยละ 74.55 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาสอบร้อยละ 79.42 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาสอบร้อยละ 85.23 สถานการณ์โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสอบ ทั้ง กศน. และโรงเรียน ได้ร่วมจัดอย่างมีประสิทธิภาพ

375975

70708

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.จัดสอบวัดมาตรฐานของผู้เรียน n-net สำคัญสำหรับคนเรียน กศน. เพราะระเบียบบังคับไว้ว่า คนจะจบหลักสูตร ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ของ กศน. ต้องผ่านการสอบ n-net (ผ่านการสอบ ไม่ใช่สอบผ่าน) ดังนั้นใครไม่เข้าสอบ n-net ก็ไม่จบหลักสูตร กศน.

278944

ศูนย์สอบที่บริหารการทดสอบ N-NET จำนวน 77 ศูนย์  โดยในปีการศึกษา 2560 สทศ. ได้มอบให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 77 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ เพื่อให้สนามสอบทั่วประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันและดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

278747

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.จัดสอบวัดมาตรฐานของผู้เรียน ในแต่ละระดับ

วัดเด็กที่เรียนในโรงเรียนทั่วไป เรียกสอบ O-net

วัดเด็กอาชีวะ เรียก V-net

วัดเด็ก กศน. เรียก N-net

วัดเด็กโรงเรียนอิสลามศึกษา เรียน I-net

วัดภิกษุสามเณรที่บวชเรียน เรียก B-net

หนักเข้าจะวัดเด็กที่เรียนมหาวิทยาลัย และเรียกว่า U-net แต่โดนต่อต้านอย่างหนัก

21124356_1597011107016606_376943808_n

//กำจร  หัดไทย  รายงาน