“ปตท.สผ.”ลานกระบือ หนุน กว่าแสน เพื่อ ห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”กำแพงเพชร

dsc06887

“มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 20,000 บาท และก่อนหน้านี้มอบเงินให้จำนวน 10,000 บาทเมื่อปี 2558 พร้องทั้งร่วมจัดนิทรรศการถาวร รวมกว่า 80,000 บาท รวม 110,000 บาท เพื่อห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร”

dsc06909

        โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยคุณ พัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ และคณะ มอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติม จำนวน 20,000 บาท และก่อนหน้านี้มอบเงินให้จำนวน 10,000 บาทเมื่อปี 2558 พร้องทั้งร่วมจัดนิทรรศการถาวร รวมกว่า 80,000 บาท รวม 110,000 บาท เพื่อห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีนายศราวุธ ไชยชโย ผอ.กศน.อ.ลานกระบือ นางสาวชโรทัย ปัญติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และคณะรับมอบ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

ซึ่งคุณพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำคัญการส่งเสริมสนับสนุน ในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การพัฒนา ศักยภาพของเยาวชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นต้น

267951

ทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยให้ชาวจังหวัดกำแพงเพชร โดยเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร  มีส่วนร่วม แสวงหาผู้มีอุปการคุณในด้านต่างๆเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ต่อไป

ซึ่งห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดตั้งขึ้นทั่วประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 จนถึงปัจจุบัน สำหรับห้องสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

//พิมพ์พจี  พันธุ์ชัย  รายงาน