Theme”การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทอล” กศน.จัด 8 กันยายน เมืองทอง

“ใช้เมืองทองธานี นิทรรศการเน้น Theme “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทอล” หรือ  Literacy in a digital world แบ่ง 5 บูธ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ ส่วนกลาง ตามบทบาทหน้าที่ยึด Theme หลักเป็นหัวใจของการจัดงาน”

165604

        สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) โดย นางเบ็ญจางค์ ถิ่นธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยตัวแทนจาก สถาบัน กศน.ภาคทุกภาค กศน.จังหวัดภาคละ 3 จังหวัด และกองศูนย์ส่วนกลาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

165607

ในส่วนภาคเหนือผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายนิพนธ์  ณ จันตา ตัวแทนสถาบัน กศน.ภาคเหนือ พร้อมด้วย นางยุพิน  บัวคอม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน นายพจนารถ นุกูลคาม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก และ นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ผู้แทนจาก กศน.เชียงใหม่

165605

เพื่อหารือการจัดนิทรรศการ งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือสากล วันที่ 8 กันยายน 2560 โดยในปีนี้กำหนดจัดงาน ณ ห้องแกรนด์ อาคารเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สำหรับนิทรรศการที่จะจัดจะเน้น Theme ว่า “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทอล” หรือ  Literacy in a digital world ทั้งนี้นิทรรศการจะจัดเป็น 5 บูธ ได้แก่บูธ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ ส่วนกลาง ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคโดยยึด Theme หลักเป็นหัวใจของการจัดงาน

//ขอบคุณภาพข่าว อ.นิพนธ์  ณ จันตา