จัดหนัก..!!! เน้นนโยบายทำแผนปฏิบัติการ กศน.กำแพงเพชร ส่วนกลางจัดวิทยากรเสริม เชิงรุกเต็มพื้นที่..

SHARE

“สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงาน กศน.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กำแพงเพชร”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กล่าวรายงาน

ซึ่งมีคณะวิทยากรจาก กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน กลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน.(ส่วนกลาง) ประกอบด้วยนายยอดชาย ทองธีระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวดนูนุชยา  ภูมิรัตนไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวณิชชา  โพธิ์โสต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โดยมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมทั้ง 11 อำเภอ 150 คน และบรรยายเกี่ยวกับนโยบายจุดเน้นของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 ให้บรรลุตามนโยบาย จุดเน้นของสำนักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

/รามินทร์ ข่าว , พิมพ์พจี ภาพ