จิตอาสา กศน.อำเภอบึงสามัคคี “เราทำดีด้วยหัวใจ”

SHARE

ในวันที่ 29 พฤศิจกายน 2560 กศน.อำเภอบึงสามัคคี นำโดย ผอ.รัศมี ศรีภิบาล นำคณะครู บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” โดยมี นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ กิจกรรมร่วมกับข้าราชการ ประชาชน บริเวณที่ว่าการอำเภอบึงสามัคคี ในการจัดกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดตามถนน เส้นทางถนน ทางสาธารณประโยชน์ บริเวณที่สาธารณะทีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาโดยทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทุกคน จะได้รับพระราชทานเสื้อโปโลสีดำหมวกแก๊ปพระราชทาน ผ้าพันคอประชาชนจิตอาสาพระราชทาน  และสมุดบันทึกความดีพระราชทาน
 

ที่จะบันทึกความดีทุกครั้งและรวบรวมเป็นเกียรติประวัติของตน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี  สร้างสังคมของคนดีที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

/// เหยี่ยวข่าว กศน.อำเภอบึงสามัคคี รายงาน