ไม่ธรรมดา..!!! นักศึกษา กศน.สุดปลื้ม“เจ้าเมืองกำแพงเพชร”มาพบพร้อมชี้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม อยากให้นักศึกษาเป็นดี

SHARE

 “นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พบปะนักศึกษา กศน.ในวันปฐมนิเทศ ให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และต้องมีหลักธรรม อยากให้นักศึกษาเป็นดี ซึ่งสามารถยกระดับให้เป็นคนเก่งได้”

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พบปะนักศึกษา กศน.ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนักศึกษาใหม่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 312 คนเข้ารับการปฐมนิเทศ โดยมีนางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร และนายสมใจ วิชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหนังสือพระในบ้าน บรรยายถึงการปลุกจิตสำนึกให้เป็นคนดีของสังคม ซึ่งมีใจความสำคัญ หลักในการครองตนครองงาน ได้แก่ให้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข นักศึกษาจะทำงานอะไรต้องมีเหตุผล ต้องศึกษา คิด วิเคราะห์ให้ดี ชั่งน้ำหนักถึงผลดี ผลเสียก่อน และต้องทำให้พอประมาณ เดินตามสายกลาง และมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรถือเป็นนโยบายที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต (way of life) มาใช้ทุกหมู่บ้าน 2.ให้ศึกษาหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 มาใช้ โดยขอให้ไปศึกษา

         พร้อมให้ใช้หลักทางศาสนา ในการดำเนินชีวิตนักศึกษาต้องมีการให้นำหลักธรรมมาใช้         ได้แก่ สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4  อยากให้นักศึกษาเป็นดี ซึ่งสามารถยกระดับให้เป็นคนเก่งได้ นักศึกษาต้องนำทิศ 4 มาใช้ ได้แก่ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องซ้ายและทิศเบื้องขวา และ ในการทำงานต้องยึดประชาชนเป็นหลัก

/ว่าที่ร.ต.เกียรติชัย เกษาพร ภาพ, อ.พจนีย์ สวัสดิรัตน์ ข่าว