2 มหาลัยดัง..!! จับมือ”กศน.พรานกระต่าย”ปิดจ๊อบ..ป้องยาเสพติด(มีคลิป)

s__20783117

“มหาวิทยาราชภัฎกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ลง กศน.อำเภอพรานกระต่ายปิดท้ายรายการ”

s__20783115

        เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน. อำเภอพรานกระต่าย ร่วมมือกับมหาวิทยาราชภัฎกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันภัยยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายพิรุณ หิรัญพันธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอพรานกระต่าย

โดยมีรศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง และ รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ให้การสนับสนุน นำทีมวิทยากร จากทั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งดำเนินการอบรมฯ โดยแบ่งการอบรมเป็นให้ความรู้ การมีส่วนร่วม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมจะนำไปขยายผล รูปแบบโครงการ โครงงาน กิจกรรม ต่อไป

s__20783116

ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการป้องกันปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชร ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ ของจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะจัดการอบรมรุ่นละ 100 คน แบ่งเป็นผู้นำชุมชน 50 คน เยาวชนนอกสถานศึกษา 50 คน จำนวน 3 รุ่นครบทั้ง 3 อำเภอ และขยายผลลักษณะโครงงานอำเภอละ 10 เรื่อง อำเภอไทรงาม อำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย

s__20783119

//นายสันติ  คงฟัก รายงาน