Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 16404 View view 54.162.47.106 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : โชว์ผล คุยแผน! จัดเต็มแบบเน็ทๆ กศน.กำแพงเพชร
บันทักเมื่อ 02/12/2016  จำนวนผู้เข้าชม 112 ครั้ง

 

3

กศน.กำแพงเพชร เรียกบุคลากรจัดประชุมสรุปผลปี59 และจัดทำแผนปี60 รองรับการศึกษาตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อ.เมือง จ.กำแพงเพชรสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ จุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามนโยบายของสำนักงาน กศน.

2

ซึ่งในการอบรม มีดร.สุเกียรติ ด่านพิษณุพันธ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมฯ คือ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ 11 แห่ง บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 120 คน และในการอบรมฯ ครั้งนี้ ซึ่ง นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมสังเกตการณ์ตลอดระยะเวลาการอบรมฯ และเป็นผู้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน อีกทั้งได้เน้นย้ำกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกคนว่า  การอบรมครั้งนี้จะต้องดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลดังนี้

51)พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

2)การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

3)ผลิต และพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

4)ขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

5)ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

6)พัฒนาระบบบริหารจัดการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โดยวางแผนการดำเนินการที่ควบคุมด้วยวงจรคุณภาพ PDCA (Plan Do Act Check) มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชน“รู้หนังสือ เป็นพลเมืองดี มีอาชีพ” ภายใต้วิสัยทัศน์ กศน. ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยมีพันธกิจในการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ โดยประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อ จัดการศึกษา การพัฒนาและนำเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน และมุ่งพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ4และขอให้บุคลากรทุกท่านในหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ซึ่งการจัดการอบรมฯ ครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยคณะผู้บริหาร กศน.จังหวัดและ กศน.อำเภอ มีความเห็นตรงกันในเรื่องของการตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับความต้องการตามยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 20/06/2017
 10:30 น.ที่ไหนเด็ด..!!! ผ่าน รีวิว กศน.คลองขลุง นำก่อนบอกเลยว่าเด็ดทุกตำบล…
 01/06/2017
 03:30 น.สำนึกดี..!!! นศ.กศน.เก็บเงินคืนเจ้าของ ยกเป็น”คนดีศรีพรานกระต่าย”
 01/06/2017
 03:29 น.บอกแล้ว กศน.เขาเอาจริง..!!! ติวเข้ม ผลิตคลิปสื่อ ปล่อยทั่วประเทศ
 01/06/2017
 03:28 น.ฟ้ามีตา.!!! หนุ่มพิการขานศ.กศน.เรียนซ่อมจาก”ยูทูป”เลี้ยงชีพ เครื่องพังสิ้นทางทำกิน..ครูขึ้นเฟสช่วย
 01/06/2017
 03:28 น.ขับเคลื่อนจริงจัง..!!!”การศึกษาเพื่อชีวิต”กำแพงเพชร ทุกภาคส่วนขานรับเดินต่อ…กศน.เข้าร่วมวง..
 01/06/2017
 03:27 น.“กศน.อู่ข้าว อู่น้ำ″ร่วม กอ.รมน. จัดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
 01/06/2017
 03:26 น.กศน.จัดเข้ม..!!! บรรณารักษ์ทั่วประเทศ เดินหน้านักอ่าน…กำแพงเพชรส่งทีมร่วมเน้นโซลเชียว..
 01/06/2017
 03:25 น.การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2560
 29/05/2017
 04:40 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร  เบอร์โทรติดต่อ  055854835,Fax 055854832
ติดต่อผู้ดูแล kpt_nfedc@nfe.go.th
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ทีม ICT กศน.จังหวัดกำแพงเพชร