หน้าหลัก 1.กิจกรรมการพบกลุ่ม 2.ปฎิทินการพบกลุ่ม 3.คลังข้อสอบ 4.สื่อออนไลน์DIY ETV 5.ห้องสมุดออนไลน์  6.ข่าวออนไลน์ 7.ร้านค้าออนไลน์  เจ้าหน้าที่    ฮทีมงาน
     
 
ระดับประถมศึกษา
1 ทำแบบทดสอบ พท11001 ภาษาไทย
2 ทำแบบทดสอบ พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3 ทำแบบทดสอบ อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ
4 ทำแบบทดสอบ ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา
5 ทำแบบทดสอบ สค11001 สังคมศึกษา
6 ทำแบบทดสอบ สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
7 ทำแบบทดสอบ ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง
8 ทำแบบทดสอบ พว11001 วิทยาศาสตร์
9 ทำแบบทดสอบ ทร11001 ทักษะการเรียนรู้
10 ทำแบบทดสอบ อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ
11 ทำแบบทดสอบ พค11001 คณิตศาสตร์
12 ทำแบบทดสอบ อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
13 ทำแบบทดสอบ ทช11003 ศิลปศึกษา
14 ทำแบบทดสอบ สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
15 ทำแบบทดสอบ อช02006 การเพาะเห็ดฟาง
16 ทำแบบทดสอบ พว02003 พลังงานทดแทน
17 ทำแบบทดสอบ อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่
18 ทำแบบทดสอบ พว02023 ร่างกายของเรา
19 ทำแบบทดสอบ ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
20 ทำแบบทดสอบ อช02010 การขยายพันธุ์พืช
21 ทำแบบทดสอบ ทร02010 แผนพัฒนาความคิด(Mind Map)
22 ทำแบบทดสอบ อช02001 การทำนา
23 ทำแบบทดสอบ ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
24 ทำแบบทดสอบ พว02019 น้ำกับชีวิต
25 ทำแบบทดสอบ พต12005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
26 ทำแบบทดสอบ อช02015 การเกษตรผสมผสาน
27 ทำแบบทดสอบ พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน
28 ทำแบบทดสอบ พว02018 สภาวะโลกร้อน
29 ทำแบบทดสอบ ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
30 ทำแบบทดสอบ พท12005 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
31 ทำแบบทดสอบ ทร02040 วิจัยในชุมชน
32 ทำแบบทดสอบ สค02015 อาเซียนศึกษา
33 ทำแบบทดสอบ ทร02015 แฟ้มสะสมงาน
34 ทำแบบทดสอบ สค12015 อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร
35 ทำแบบทดสอบ อช12001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
36 ทำแบบทดสอบ ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน
37 ทำแบบทดสอบ ทช02002 วิสาหกิจชุมชน
38 ทำแบบทดสอบ ทช02001 บัญชีชาวบ้าน
39 ทำแบบทดสอบ ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน
40 ทำแบบทดสอบ อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์
41 ทำแบบทดสอบ สค12002 อุทกภัย
42 ทำแบบทดสอบ อช02012 การเลี้ยงสุกร
43 ทำแบบทดสอบ พว02022 การปลูกพืชไร้ดิน
44 ทำแบบทดสอบ ทร02036 เครื่องมือการวิจัย
45 ทำแบบทดสอบ พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ
46 ทำแบบทดสอบ ทร02029 คิดเป็นกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
47 ทำแบบทดสอบ ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
48 ทำแบบทดสอบ อช02013 การเลี้ยงปลาดุก
49 ทำแบบทดสอบ พว12010 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1
50 ทำแบบทดสอบ สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
51 ทำแบบทดสอบ อช02004 การปลูกผักคะน้า

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 ทำแบบทดสอบ พค21001 คณิตศาสตร์
2 ทำแบบทดสอบ สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
3 ทำแบบทดสอบ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
4 ทำแบบทดสอบ อช02011 การเลี้ยงไก่ไข่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1 ทำแบบทดสอบ พค31001 คณิตศาสตร์
2 ทำแบบทดสอบ สค31001 สังคมศึกษา
3 ทำแบบทดสอบ ทร31001 ทักษะการเรียนรู้
4 ทำแบบทดสอบ ทช31003 ศิลปศึกษา
5 ทำแบบทดสอบ สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
6 ทำแบบทดสอบ อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
7 ทำแบบทดสอบ อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ
8 ทำแบบทดสอบ พท31001 ภาษาไทย
9 ทำแบบทดสอบ อช32001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ
10 ทำแบบทดสอบ พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ
11 ทำแบบทดสอบ พต32005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ