หน้าหลัก   คณะทำงาน
สายตรงผู้บริหาร
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายบุญทรง   จิโนเป็ง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
โทร 0901976539
facebook BJ Add Finn
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาววราภรณ์ เร่งทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
โทร 081-959-9937
facebook Waraporn Rangtong
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายสมใจ   วิชัยยา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร
โทร  
facebook Somjai Wichaiya
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายพิรุณ หิรัญพันธุ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรานกระต่าย
โทร 081-707-2964
facebook พิรุณ หิรัญพันธุ์
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายอนันต์   แก้วทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี
โทร 0899-99605115
facebook อนันต์ แก้วทอง
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายอนันต์   คงชุม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองลาน
โทร 087-199-7733
facebook Kongchum Anan
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายมงคล   พลายชุมพูนุช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม
โทร  
facebook หนุ่มปฐมนคร คนนอกโรงเรียน
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายศราวุธ ไชยชโย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลานกระบือ
โทร  
facebook ศราวุธ ไชยชโย
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ   ต่อพล
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโกสัมภี
โทร  
facebook Suthep Krongsai
Line  

 
     
     
 
  ชื่อ-นามสกุล นายภานพ    มุสิกะปาน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปางศิลาทอง
โทร  
facebook  
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางสาววราภรณ์ เร่งทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองขลุง
โทร 081-959-9937
facebook Waraporn Rangtong
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางรัศมี ศรีภิบาล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี
โทร  
facebook รัศมี ศรีภิบาล
Line  

 
     
     
 
ชื่อ-นามสกุล นางปาริชาติ เพ็ชรแก่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงสามัคคี
โทร 085-726-8787
facebook  
Line