หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน
     
 
สายตรงครูผู้สอน ครูssssssssss
วิชา พค11001
เรื่องการคิดเป็นระบบ...การฝึกกระบวนการคิดที่เป็นระบบจำเป็นต้องใช้  
คลิกติดต่อครูผู้สอนโดยตรง (View :    Reply : )


 
     
     
 
สายตรงครูผู้สอน ครูกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
วิชา พต31001
เรื่องตอน 16 การใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน  
คลิกติดต่อครูผู้สอนโดยตรง (View :    Reply : )


 
     
     
 
สายตรงครูผู้สอน ครูขขขขขขขขขขขขขขขขขข
วิชา พต31001
เรื่องตอน 17 การประกอบอาชีพนวดแผนไทย  
คลิกติดต่อครูผู้สอนโดยตรง (View :    Reply : )


 
     
     
 
สายตรงครูผู้สอน ครูคคคคคคคคคคคคคคคคคคคค
วิชา พต31001
เรื่องตอน 18 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพพนักงานขาย  
คลิกติดต่อครูผู้สอนโดยตรง (View :    Reply : )


 
     
     
 
สายตรงครูผู้สอน ครูงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
วิชา พท11001
เรื่องสระ  
คลิกติดต่อครูผู้สอนโดยตรง (View :    Reply : )