หน้าหลัก 1.แนะแนวการศึกษา   2.สมัครเรียน 3.แบบสอบถามรายบุคคล  4.โครงสร้างหลักสูตร 5.เนื้อหารายวิชา 6.คลิปการสอน 7.สื่อ ผสม ETV DIY
8.กิจกรรพัฒนาผู้เรียน  9.ข้อสอบ    10.ตารางสอบ   11.คำร้องขอจบ    
12.เจ้าหน้าที่   13.ทีมงาน

ข้อมูลผู้เทียบโอนความรู้ประสบการณ์

กากรดำเนินงานที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลผู้เทียบโอนความรู้/ประสบการณ์เพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนเรียนสายสามัญบ้างมั้ยคะ ว่าแต่ละเทอม/ปี มีจำนวนผู้เทียบเท่าไหร่
Name : ตรีนุช สุขสุเดช Create Date : 2016-11-14 13:09:58 View : 24 Reply : 1


No : 1
คำตอบ : 20
Name : psfhjylj Create Date : 2017-05-22 02:28:13


Back to Webboard

Details
Name