:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง มอบหมายผู้มีหน้าที่รับเช็คเงินงบประมาณ
วัน เวลา ส่ง 02 พ.ค. 255915:01:45
จาก
ที่ ศธ 0210.2007/271

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรงาม เห็นว่าเจ้าหน้าที่การเงินของอำเภอรับเช็คได้แต่เพียงผู้เดียว อาจทำให้ล่าช้าในการจ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้ได้ จึงมอบหมายผู้มีหน้าที่รับเช็คเงินงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1