:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง โครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๕๘
วัน เวลา ส่ง 06 พ.ค. 255812:44:56
จาก กศน.โกสัมพีนคร
ที่ ศธ -

 กศน.อำเภอโกสัมพีนครส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียน นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ปี ๒๕๕๘


๑. ใบรับสมัครงานโครงการสร้างประสบการณ์แก่นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ของสำนักงาน กศน.           จำนวน ๑ แผ่น

 
๒. แบบรายงานผลการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และแผนปฏิบัติงาน  จำนวน ๒ แผ่น

๓. สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษาที่สมัคร จำนวน ๑ แผ่น 


 
  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1  ดาวน์โหลดไฟล์ที่2  ดาวน์โหลดไฟล์ที่3