:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งข้อมูลแผนและผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2557
วัน เวลา ส่ง 06 มิ.ย. 255716:39:05
จาก กศน.โกสัมพีนคร
ที่ ศธ ศธ 0210.2002/
ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้ศูนย์ กศน. อำเภอโกสัมพีนคร จัดทำรายงานข้อมุลแผน/ผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องประจำปี 2557 ศูนย์ กศน.อำเภอโกสัมพีนครได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานสรุปผลข้อมูลการจัดกิจกรรม

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1