:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แจ้งสถานที่โครงการรวมใจสู่บ้านอัจฉริยะ
วัน เวลา ส่ง 17 ธ.ค. 255614:25:02
จาก กศน.โกสัมพีนคร
ที่ ศธ ๒๐๑๐.๒๐๐๒/๑๐๘

 แจ้งสถานที่โครงการรวมใจสู่บ้านอัจฉริยะ