:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรบวันที่ ๙,๑๒-๑๓
วัน เวลา ส่ง 01 พ.ย. 255512:20:06
จาก กศน.ทรายทองวัฒนา
ที่ ศธ -
แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรบ/ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
ระหว่างวันที่ ๙,๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕