:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งแบบประเมินสถานการณ์การพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง
วัน เวลา ส่ง 25 พ.ย. 255414:34:35
จาก กศน.โกสัมพีนคร
ที่ ศธ 0210.2002/067
แบบประเมินสถานการณ์การพัฒนาโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต