:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการขยายผลโครงการหลวง
วัน เวลา ส่ง 26 ก.ย. 255416:38:46
จาก กศน.ปางศิลาทอง
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๐๐๙/๔๗๗
ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือให้ดำเนินการจัดการศึกษาสนองงานในพื้นที่โครงการพระราชดำริโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ความละเอียดแจ้งมานั้น

  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1