:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ผู้อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
วัน เวลา ส่ง 16 ส.ค. 255412:03:30
จาก กศน.ลานกระบือ
ที่ ศธ
ผู้อบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ลานกระบือ
แบบตอบรับ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
1. อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน 3 คน
1.1 นายยุทธชัย จูด้วง
1.2 นายปกรณ์ ตู้ที
1.3 นายวัฒนา จูด้วง
2. บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจำนวน 1 คน
2.1 นางสาวศิริพร แว่นแก้ว เบอร์โทร 0824077529
3. ครูกศน. (ครูพี่เลี้ยง) จำนวน 1 คน 3.1 นางประดับ นาทาม เบอร์โทร 0835914135
ผู้ให้ข้อมูล
นางสาวศิริพร แว่นแก้ว
กศน.อำเภอลานกระบือ