14 ส.ค. 2561    เชิญเข้าร่วมประชุมเชองปฏิบัติการ (กศน.อำเภอปางศิลาทอง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561    ขอเเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561    ส่งประกาศผลการคัดเลือกผลงานสัชชา ."open house" ฯ (กศน.อำเภอโกฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561    แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2561    ขอเชฺิญประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทนนิยม ยั่งยืน ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ(กศน.เมืองกำแพงเพชร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2561    พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2561 (กศน.อำเภอไทรงาม,โกฯ,บึงฯ,พรานฯ,ทรายทองฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด การพิจรณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561    ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรงพิษสุนัขบ้า (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561    การจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (กศน.อำเภอเมือง,ขาณุฯ,พรานฯ,ไทรงาม,บึงฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
08 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมฯ (กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี,ปางศิลาทอง,คลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561    การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561    การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561    ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561    ด่วนที่สุด การติดตามโครงการอบรมดิจิทัลชุมชน ฯ (กศน.อำเภอคลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561    หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา" (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2561    ขอเชิญร่วมงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2561    การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล DMIS (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2561    รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการสอบฯ (กศน.อำเภอเมือง,ขาณุฯ,ลานฯ,ไทรงาม,บึงฯ,ปางฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561    โครงการทำบุญเยี่ยววัด ประชา รัฐ สร้างสุข (กศน.อำเภอบึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561    การตอบแบบสอบถามงานวิจัย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561    โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสำนักงาน กศน. (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2561    ขอความร่วมมือส่งรายชื่อคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ N-NET (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    โครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไข้เลือกออก (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2561    การติดตามโครงการอบรมดิจิทัลชุมชนฯ(กศน.อำเภอทรายทองวัฒนา)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ค. 2561    ส่งเกียรติบัตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ค. 2561    ขอเชิญประชุมประจำเดือน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 ก.ค. 2561    ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานวัดและประเมินผลการศึกษา (กศน.อำเภอขาณุฯ,บึงฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2561    ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอลานกระบือและบึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    ติดตามผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    สำเนารายงานสรุปผลการนิเทศครึ่งปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการถ่ายทอดและเผยแพร่การใช้พลังงานทดแทน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2561    ขอความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของสถานศึกษา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 ก.ค. 2561    ติดตามผลฯBoot Camp (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด เชิญประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์เชิงปฏิบัติการก่อนจบฯ (กศน.อำเภอคลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2561    ผังที่นั่งสอบครูผู้ช่วย รองผอ. และผอ. และดาวน์โหลดรายละเอียดจาก www.nfe-recruit.com (กศน.อำเภอทุกแห่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินงานตามนโนบายที่ได้รับมอบหมายจากการประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (กศน.อำเภอท  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด แก้ไขเวลาสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และแก้ไขเวลาสอบสรรหาฯ ตำแหน่งรองผอ. และผอ.  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด ผังที่นั่งสอบครูผู้ช่วย รองผอ. และผอ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2561    สรุปการมอบประเด็นการขับเคลื่อนงานของรัฐมนตรีฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ก.ค. 2561    ด่วนที่สุด การจัดทำรายละเอียดโครงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2561    การแจ้งผลการประกวด สส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2561    ขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2561    กำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2561    การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2561    ขอความร่วมมือคัดเลือกบุคลากร/องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ก.ค. 2561    หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 2561    แนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 2561    การคัดเลือกและประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ก.ค. 2561    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ