16 ส.ค. 2562    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2562    การดำเนินการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2562    แก้ไขเพิ่มเติม จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2562    ส่งหนังสือสำเนาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2562    การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2562    การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี 2562 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ (กศน.อำเภอโกสัมพีนคร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562    ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 ส.ค. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดสอบ N-NET (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562    ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ (กศน.อำเภอทุกห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 ส.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2562    การแกบงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2562    มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2562    การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มแผนงาน      รับ
09 ส.ค. 2562    ผลการคัดเลือกและตัดสินเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562    ส่งหนังสือพิมพ์และวรสารให้ห้องสมุดประชาชน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฯ (กศน.อำภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562    ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (กศน.อำเภอเมืองฯ,ไทรงาม,คลองลาน,พรานฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2562    ขอเชิญบรรณารักษ์และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการฯ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ส.ค. 2562    ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2562    การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (กศน.อำเภอเมืองทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2562    การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ (กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศนอำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ/Best Practice (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ขอเชิญประชุมประจำเดือน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ขอเชิญร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ส.ค. 2562    ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2562    เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2562    ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ เปิดโลก กศน. (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2562    ขอเชิญเป็นวิทยากร (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562    ขอความร่วมมือส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
31 ก.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอเมือง,คลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    ติดตามใบเสร็จรับเงิน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    ด่วนที่สุด เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ สถานศึกษา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กศน.อำเภอปางศิลาทอง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    ด่วนที่สุด รางวัล กศน.เกียรติยศ ประจำปี 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 ก.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานการศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 ก.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านนิเทศภายใน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอพรานกระต่าย)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2562    ซักซ้อมความเข้าใจการขอวิทยฐานะหรือเลื่อวิทยฐานะฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 ก.ค. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและราชการใสสะอาด (กศน.อำเภอพรานฯ,คลานลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562    ขอรับความอุปถัมภ์มูลนิธิพระมหาโพธิวงศาจารย์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562    รายงานผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ (กศน.อำเภอคลองลาน,โกฯ,ปางฯ,ขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมซักซ้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ (กศน.อำเภอเมือง,ลานกระบือ,ขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 20 (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 ก.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562    ด่วนที่สุด แบบสำรวจข้อมูลการสมัครจิตอาสาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562    แจ้งแนวทางการจัดการอบรมนอกสถานที่ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562    มอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัดออกข้อสอบรายวิชาเลือกฯ (กศน.อำเภอขาณุฯ,ทรายทองฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562    แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกเสรีฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562    เชิญประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ และการประชุมใหม่สามัญประจำ 2561 (กศน.อำเภอขาณุฯ,ลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 ก.ค. 2562    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.ค. 2562    เชิญชวนบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.ค. 2562    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 ก.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศนอำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2562    การดำเนินงามตามแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2562    ขอเชิญประชุมฯ (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2562    การพัฒนาข้าราชการฯสายงานการสอน (กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 ก.ค. 2562    แจ้งประชาสัมพันธ์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ