21 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 ส.ค. 2560    ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2560 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560    ขอเชิญเข้าศึกษาดูงานการเตรียมการพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.พระพุทธบาท (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย ตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานฯ (บึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด รายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ปีงบ2560 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม/แนวทางการดำเนินงานลูกเสือฯ (อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 ส.ค. 2560    การจัดคู่มือ วีดิทัศน์และอุปกรณ์การจัดสอบ N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ติดตามใบเสร็จรับเงิน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    แจ้งกำหนดการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    การประชาสัมพันธ์ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    การติดตามผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาครู กศน. ด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก" (คลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 ส.ค. 2560    เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2559-2560 (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชร (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. จากการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 26/60 และ 27/60 (ทุกแห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ และผู้ประสานงานโครงการ Mop Thailand (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรม/ค่ายของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทยฯ(ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมกรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 16 (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรม ชมรม นศ.กศน. ในโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติฯ (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอส่งประกาศกระทรวงการคลัง (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอแจ้งผลการคัดเลือกการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยฯ (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด โครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน. (กศน.อำเภอพรานกระต่าย)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ประกาศนียบัตรชั้นสูงในการบริหารงานภาครัฐฯ" (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. ประจำปี 2560 (ลานกระบือและขาณุ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะฯ (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ส่งประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ "ชุมชนต้นแบบ ต่อยอดความดี" (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (เมืองกำแพงเพชรและลานกระบื  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด แบบสอบถามโครงการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 ส.ค. 2560    ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชรฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายส่งเสริมการอ่าน (พรานกระต่าย)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์รถโมบายส่งเสริมการอ่าน (ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560    การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (บึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมชี้แจง N-Net ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560    ส่งเอกสารเพิ่มเติม เรื่อง จ่ายเช็คเงินงบประมาณ ตามหนังสือที่ ศธ 0210.20/1526 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 256  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเสนอผลการปฏิบัติงานฯ (เมือง,ไทร,พรานและบึ  กลุ่มอำนวยการ      รับ
11 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอแจ้งรายละเอียดในการเข้ารับการพัฒนาด้วยการฝึกอบรม (เพิ่มเติม) กศน.อ.คลองลาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดรับชมรายการ "สายใน กศน." ฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน้งครู (ลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    แก้ไขวันที่การจัดสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปี 2560 (เมือง,คลองลานและขาณุ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    ขอเชิญประชุมมอบนโยบายสถานศึกษาคุณธรรม (กศน.อ.พรานกระต่าย)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    การสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ DMIS (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 ส.ค. 2560    การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป. (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 2560    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 2560    การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ฯ (ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ส.ค. 2560    ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (เพิ่มแบบแจ้งรายชื่อฯ)(ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด แจ้งการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2560    รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.ไตรมาส 3-4 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2560    การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2560    ด่วนที่สุด ขอข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับการตรวจราชการฯ (กศน.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 ส.ค. 2560    การจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณฯโครงการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (กศน.อำเภอคลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ