05 ธ.ค. 2562    ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกีฬา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
05 ธ.ค. 2562    ขอความร่วมมือบุคลากรของสถานศึกษาฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2562    ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬา (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2562    ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการในการสั่งซื้อเสื้อกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 ธ.ค. 2562    โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวที่ไม่ได้เรียนต่อฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ธ.ค. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ธ.ค. 2562    ส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง่)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ธ.ค. 2562    ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ธ.ค. 2562    โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 ธ.ค. 2562    ส่งประกาสคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2562    การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2562    สำรวจข้อมูล กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2562    กำหนดการส่ง Modrl พร้อมคำอธิบาย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2562    โครงการ ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2562    แจ้งแผนการออกให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 ธ.ค. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติฯ (กศนอำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    การสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    ขอเชิญร่วมโครงการจาริกธุดงค์เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    ขอความอนุเคราห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นวิทยากร (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
29 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (กศน.อำเภอขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
28 พ.ย. 2562    เชิญประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬาฯ (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 พ.ย. 2562    ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการฯ (กศน.อำเภอเมือง,ลานกระบือ,ไทรงาม,ขาณุฯ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 พ.ย. 2562    กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ย. 2562    แนวทางการขับเคลื่อน กศน.สู่ กศน. wow (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ย. 2562    แนวทางการดำเนิน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 พ.ย. 2562    ส่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    หลักสูตรกัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอโกสัมพีนคร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอคลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ (กศน.อำเภอทุกแห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม (กศน.อำเภอคลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
22 พ.ย. 2562    แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และชื่อย่อฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562    คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562    ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการฯ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562    ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการฯ (กศน.อำเภอเมือง,ปางศิลาทอง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2562    ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการฯ (กศน.อำเภอเมือง,ปางศิลาทอง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนศูนย์สอบ N-NETภาค 2/2562 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2562    ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬา (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562    ขอความอนุุเคราะห์ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ย. 2562    รำรวจรายชื่อผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. 63 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ย. 2562    ประกาศยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
18 พ.ย. 2562    สำรวจความต้องการผู้สนใจเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2562    แจ้งกำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    ขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ01 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    ด่วนที่สุด การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ภายในจังหวัด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์แนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประกาศฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2562    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน. (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งพนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน (กศน.อำเภอขาณุวรลักษบุรี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ย. 2562    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ย. 2562    ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฏร์ธานี (กศน.อำเภอทุกแห่  กลุ่มอำนวยการ      รับ
13 พ.ย. 2562    ส่งคำสั่งพนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ