21 พ.ย. 2560    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง) แก้ไขเพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    การรายงานความเสียหายจากอุทกภัย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    การประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    ขอเชิญเป็นวิทยากรและเข้าร่วมการอบรม (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
21 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอความออนุเคราะห์นำสิ่งของมาจัดวางในห้องนิทรรศการ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2560    ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานเตรียมการพิธีเปิดห้องสมุด เฉลิมราชกุมารี (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2560    ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2560    ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี 2560 (กศน.อำเภอขาณุฯ และ ลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 พ.ย. 2560    การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด แจ้งเข้าร่วมการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    แจ้งจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือก 2/2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 03 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 02 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง) เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    การรายงานข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1/2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    กำหนดฐานะและเงื่อนไขในการอยู่ในราชอาณาจักรไทยฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 01(กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ย. 2560    ขอส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม01 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ย. 2560    ขอมอบหนังสือแผ่เมตตา 132 จบ และหนังสือกายกำหนดรวม (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    ส่งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    แจ้งประกาศวาระจังหวัดกำแพงเพชร (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกันยายน 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    แจ้งประชาสัมพันธ์ร่วมการประชุมวิชาการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ย. 2560    ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2560    การจัดทำ GPA&GPAX ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2560    ขอความร่วมมื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ปีท่องเที่ยววิถีไทย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2560    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏบัติการฯ (กศน.อำเภอพรานกระต่าย)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2560    ส่งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
14 พ.ย. 2560    ส่งสำเนารายงานผลการเข้าประชุมรับมอบนโยบายฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 พ.ย. 2560    การรายงานผลการดำเนินงานการจัด กศน. สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 พ.ย. 2560    ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 พ.ย. 2560    แผนการตรวจติดตามประสานงานและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมรณรงค์ฯ (ศส.ปชต.) (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
10 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมประจำเดือน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560    ขอความร่วมมือสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560    รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560    การสำรวจข้อมูลผู้สมัครเรียนเทียบระดับการศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560    การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ย. 2560    กิจกรรมเพื่องานวิ่งการกุศล (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ย. 2560    รายงานผลการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2560    ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2560    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ01 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2560    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2560    ส่งกำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
06 พ.ย. 2560    แนวปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัด กศน.ไปเข้ารับการฝึกอบรม (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 พ.ย. 2560    ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ย. 2560    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    การจัดทำ GPA&GPAX ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    ขอส่งคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืและเชิญชวนให้ภาครัฐ ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    ด่วนที่สุด การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กศน.อำเภอบึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    ด่วนที่สุด การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (กศน.อำเภอลานกระบือ)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    การประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล วันที่ 9 ธันวาคม 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความเสียหาย หน่วยงานและสถานศึกษาฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การลงพื้นที่เป้าหมาย (กศน.อำเภอไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 ต.ค. 2560    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ