19 พ.ค. 2561    การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ (กศน.อ.คลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 2561    การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ (กศน.อ.ปางศิลาทอง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 2561    การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการฯ (กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 2561    การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
19 พ.ค. 2561    ขอให้รายงานข้อมูลการดำเนินงานฯ (กศน.อ.ขาณุฯ,อ.ปางฯ,อ.คลองลาน และ อ.โกสัมพีนคร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2561    หลักสูตรรายวิชาบังคับเพิ่มเติม (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
17 พ.ค. 2561    การเสนอโครงการ/กิจกรรมขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 2561    การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (กศน.อ.ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
16 พ.ค. 2561    สมัครเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติ MOA (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2561    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2561    ด่วนที่สุด การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กรหรือชุมชน รับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2561    การคัดเลือกเอกสารผลงาน Best Practice ระดับอำเภอ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
15 พ.ค. 2561    ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น (เมือง,ขาณุ,ลานกระบือ,ไทรงามและคลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดของหน่วยงานฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    การอัพเดทโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    การประชุมบรรณาธิการคู่มือการดำเนินงานอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.(กศน.อ.ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    แจ้งแนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนฯ (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงกลาโหม เรื่อง ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา (อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาประจำการศึกษา 2561 (กศน.อ.ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ขอขอบคุณ (ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ด่วนมาก การจัดทำวุฒิบัติผูผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (เมือง,ขาณุ,พราน,ไทร,และบึง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
09 พ.ค. 2561    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร (ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2561    การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา (ขาณุและบึง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
07 พ.ค. 2561    ด่วนที่สุด ส่งกำหนดการ โครงการ Boot Camp (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
04 พ.ค. 2561    ส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษา ฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2561    ด่วนมาก การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2561    ด่วนมาก การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผอและ ผอ.สถานศึกษา(กศน.อ.ทุกแห่ง  กลุ่มอำนวยการ      รับ
03 พ.ค. 2561    ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภอผู้ป่วยนอก (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 1 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    ขอความอนุเคราห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    ขอเชิญ ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรม Boot Camp เพื่อขยายผลครู ข.รุ่นที่ 1 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    ด่วน ขอเชิญประชุมประจำเดือน (สัญจร) (อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    ด่วนที่สุด รายงานการจัดทำแผนการขยายผล หลักสูตร ดิจิทัล (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    ผลการคัดเลือกและตัดสินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560-2561 ชมรมห้องสมุดประชาชน (กศน.อำเภอคลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (กศน.อำเภอเมือง,พรานฯ,คลองลาน)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
02 พ.ค. 2561    การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนด้วยคลิปวีดีโอ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2561    ด่วนมาก ขอเชิญร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา ครั้งที่ 12 (กศน.อำเภอบึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2561    แก้ไขเพิ่มเติม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2561    ขอเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานสถานศึกษา (กศน.อำเภอโกสัมพีนคร)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2561    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหนง คนสวน  กลุ่มอำนวยการ      รับ
01 พ.ค. 2561    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
30 เม.ย. 2561    ขอเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมฯ (กศน.อ.ไทรงาม)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
27 เม.ย. 2561    แก้ไขเพิ่มเติม การคัดเลือกเอกสารผลงาน Best Practice ระดับอำเภอ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2561    คู่มือหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2561    การคัดเลือกเอกสารผลงาน Best Practice (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
26 เม.ย. 2561    รายงานสถิติข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน ไตรมาส 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2561    ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
25 เม.ย. 2561    ด่วนที่สุด ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สำหรับบุตรข้าราชการ จำนวน 76 ทุน (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร (คลองขลุง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    รายงานนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม หลักสูตร "Smart Farmer" (กศน.อ.ขาณุวรลักษบุรีและบึงสามัคคี)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
24 เม.ย. 2561    ขอเชิญ ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรม Boot Camp เพื่อขยายผลครู ข. รุ่นที่ 1 (กศน.อ.ทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
23 เม.ย. 2561    รายงานผลการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนางานวิชาการฯ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ
20 เม.ย. 2561    จ่ายเช็คเงินงบประมาณ (กศน.อำเภอทุกแห่ง)  กลุ่มอำนวยการ      รับ